สัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

ตราประจำสัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ 4 อักษร คือ IICB ย่อมาจาก International Islamic College Bangkok แปลเป็นไทยว่า วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ โดยมีนัยเชิงลึกของ 4 อักษร คือ การยกระดับความเป็นวิทยาลัยนานาชาติอิสลามเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านบริหารธุรกิจอิสลามในระดับนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามหลัก 3 ด้าน คือ

1) อุตสาหกรรมฮาลาล

2) การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์

3) การเงินอิสลาม

                     I หมายถึง ความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นเอกภาพ และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์เฉพาะของอิสลาม ย่อมาจากคำว่า Islamic ที่มีประชาชาติอยู่รวมกันกว่า 1.9 พันล้านคน และมักนิยมเรียนในระดับสากลว่าโลกมุสลิม     

                     I หมายถึง ความเป็นนานาชาติ ย่อมาจาก International ที่ผสมผสานระหว่างมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นนานาชาติในบริบททางธุรกิจ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ในยุคเทคโนโลยี และยุคดิจิทัล ทุกประเทศจะเชื่อมโยงโลกธุรกิจเข้าด้วยกันตามหลักสากล 

                     C หมายถึง ย่อมาจาก College ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ศึกษาที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเกริก และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การศึกษาด้านบริหารธุรกิจอิสลามทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

                     B หมายถึง ย่อมาจาก Bangkok หรือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยและบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม วิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาในภาคกลางและส่วนอื่น ๆ มีทางเลือกด้านการศึกษามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเข้าถึงความเป็นนานาชาติได้อย่างแท้จริง 

สัญลักษณ์รูปวงล้อดาวแปดแฉกขอบทองด้านใน หมายถึง การขับเคลื่อนการศึกษาด้านธุรกิจอิสลามรอบทิศทาง รวบ 8 ทิศ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้  

สัญลักษณ์วงล้อสีเขียว 8 เหลี่ยมสีเขียวด้านนอก หมายถึง ความมุ่งมั่นของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพที่พร้อมจะออกไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในระดับนานาชาติทั่วโลก โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน

โทร : 02-970-5820
  Fackbook