หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรที่เป็นการต่อยอดการบูรณาการวิชาในบริหารธุรกิจเข้ากับหลักการของศาสนาอิสลามเข้าด้วยกัน และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ โดยมีทั้ง 3 ด้าน ซึ่งเป็นด้านที่ประเทศไทยขาดทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก (นักศึกษาต้องเลือก 1 เอก)

1. กลุ่มการเงินอิสลาม (Islamic Finance)
2. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry)
3. กลุ่มการบริการจุดการฮัจย์และอุมเราะห์ (Haj and Umrah Services and Management )

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


1.กลุ่มการเงินอิสลาม


2.กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล


3.กลุ่มการบริการจุดการฮัจย์และอุมเราะห์

-    พนักงานสถาบันการเงินอิสลาม เช่น ธนาคารอิสลาม สหกกรณ์อิสลาม ประกันภัยอิสลาม (ตะกาฟุล) บริษัทหลักทรัพย์อิสลาม และอื่นๆ

-    อาจารย์สอนด้านการเงิน

-    ธุรกิจส่วนตัว

-   ทีมฮาลาลประจำสถานประกอบการ

-   ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ

-   ทีมตรวจฮาลาล

-   วิทยากรฮาลาล

-   เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายฮาลาล) ประจำกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

-   อาจารย์สอนด้านฮาลาล

-   ธุรกิจส่วนตัว

-   เจ้าของบริษัทประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์

-   ตัวแทน ผู้นำกลุ่มบริษัทฮัจย์และอุมเราะห์

-   เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทเอกชนจัดบริการฮัจย์และอุมเราะฮ์

-   เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

-   ตัวแทนการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

-   เจ้าหน้าที่หรือพนักงานกลุ่มทัวร์หรือการท่องเที่ยว ตัวแทนจองที่พัก โรงแรมและการขนส่ง

-   เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทสายการบินต่างๆ

-   นักวิชาการ อาจารย์ผู้สอนและนักวิจัยที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ และการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา

-   อาจารย์สอนด้านฮัจย์และอุมเราะห์


โครงสร้างรายวิชา

‏‏ ‏‏จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิ

                            

องค์ประกอบหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
2.  หมวดวิชาบังคับ 12 12
     หมวดวิชาบังคับเฉพาะ 9 9
3.  หมวดวิชาเลือก 3 9
 4.  วิทยานิพนธ์ 12 -
5.  การค้นคว้าอิสระ - 6
รวม 36 36


วิชาเอกบังคับ แบบ 2.1 รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ( เลือก 2 วิชา วิชาละ 6 หน่วยกิต )


1.การเงินอิสลาม


2.อุตสาหกรรมฮาลาล

3.การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์
ธุรกรรมการเงินสมัยใหม่ภายใต้หลักชะรีอะห์ การจัดการกิจการฮาลาล กระบวนทัศน์และจริยธรรมฮัจย์และอุมเราะห์
การจัดการการเงินอิสลาม บริหารการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการฮาลาล การตลาดและการจัดการองค์กรกิจการฮัจย์ไทยและสากล
พลวัตรธุรกิจในโลกมุสลิม การตรวจประเมินและการรับรองฮาลาล ภาวะผู้นำและจิตวิทยาสำหรับผู้บริหารกิจการฮัจย์

 

โทร : 02-970-5820
  Fackbook