วารสารอิสลามแห่งประเทศไทย (Thailand Islamic Journal) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารอิสลามแห่งประเทศไทย (Thailand Islamic Journal) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

          พร้อมเสิร์ฟบทความฉบับปฐมฤกษ์ที่น่าสนใจ​ โดยอยู่ในขอบข่าย 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1. การบริหารธุรกิจทั่วไป การจัดการและการบัญชี 2. การบริหารธุรกิจและการจัดการระหว่างประเทศ 3. องค์กรและการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 4. การบริหารจัดการท่องเที่ยว และ 5. ด้านสังคมศาสตร์ สามารถติดตามอ่านบทความทั้งหมดได้ที่ https://so16.tci-thaijo.org/index.php/TIJ/issue/archive

          ทั้งนี้ วารสารฯ ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการลงในวารสารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม (ฟรี) ทั้งนี้ทางวารสารฯ เปิดรับบทความตลอดทั้งปี ซึ่งจะมีกำหนดเวลาตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้      ฉบับที่ 1 มกราคม    ถึง  มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม  ถึง  ธันวาคม 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ลิงค์ https://so16.tci-thaijo.org/index.php/TIJ/about/submissions

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: โทร +66 2970 5820 ต่อ 640, 641    อีเมล : Thailandislamicjournal@krirk.ac.th

ประชาสัมพันธ์
โทร : 02-970-5820
  Fackbook