มาชาริก สนับสนุนนักศึกษา ม.เกริก ต่อเนื่อง เพิ่มทุนฝึกงานจาก 10 เป็น 12 คนมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ห้องประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก โดยสำนักงานการต่างประเทศร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจาก บริษัทมาชาริก (Mashariq) เพื่อกิจการฮัจย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมีนาย ALI HUSSAIN BONDAGJY ประธานผู้อำนวยการบอร์ดบริหารบริษัทมาชาริก นาย MAHMOUD AQEEL DAMANHORI สมาชิกบอร์ดบริหารบริษัทมาชาริก และนาย MOHAMMAD MAHMOOD MAIMANY นักยุทธศาสตร์และการวางแผนบริษัทมาชาริกเดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก Mr. Wang Changming ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ดร.บัณฑิต อารอมัน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ, อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ อาจารย์ ซารีฮาน ขวัญคาวิน ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ร่วมให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น

 การมาเยือนผู้ของแทนระดับสูงของบริษัทมาชาริก ซึ่งมีพันธกิจหลักในกิจการฮัจย์และดูแลกลุ่มผู้แสวงบุญ (ฮุจญาจ) ในภูมิอาเซียนได้แสดงเจตจำนงค์ในการกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ โดยนาย ALI HUSSAIN BONDAGJY ได้กำหนดเยือนมหาวิทยาลัยเกริกอย่างเป็นทางการเพื่อเยี่ยมเยือนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ และรู้สึกประทับใจต่อพิธีการต้อนรับอย่างสมเกียรติให้กับกลุ่มผู้แทนระดับสูงจากบริษัทมาชาริก

 นอกจากนี้ ยังชื่นชมนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพท มหาวิทยาลัยเกริก และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ นำโดย ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ อ.สราวุธ และซัน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 12,000 คนอย่างเต็มที่และเห็นความมุ่งมั่นอดทนจนภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้ว่าต้องเผชิญกับการจัดการท่ามกลางความหนาแน่นของผู้คน ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ก็ได้รับการแก้ไขผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัทมาชาริกและนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

 ผลพวงดังกล่าวทำให้คณะผู้บริหารบริษัทมาชาริกมีมติเดินทางมาลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อสานพันธกิจด้านกิจการฮัจย์ นำโดย นาย ALI HUSSAIN BONDAGJY ลงนามฝ่ายบริษัทมาชาริก และ ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้ลงนามในฝ่ายมหาวิทยาลัยเกริก ในขณะที่ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และนาย MAHMOUD AQEEL DAMANHORI ร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน โดยสาระสำคัญในการลงนาม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกรอบความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจนการสร้างโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มการบริหารจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกิจการฮัจย์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

 ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเป็นภาษาอาหรับ ในนามของสำนักจุฬาราชมนตรีและในนามอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการฮัจย์ของมหาวิทยาลัยเกริก โดยใจความสำคัญตอนหนึ่ง ดร.ปริญญา ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริกเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักจุฬาราชมนตรีมาโดยตลอดในการสนับสนุนกิจการฮัจย์ของประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่มีการเปิดเรียนในสาขาวิชาการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจำนวนมากทั้งผู้ที่เคยพำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (มุวัลลัตต) และนักศึกษาไทย โดยนักศึกษาแต่ละคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการฮัจย์ เป็นผู้นำกลุ่ม (แซะห์) และมีความฝันว่าจะพาครอบครัวไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต บริษัทมาชาริกได้หยิบยื่นโอกาสสำคัญให้กับมหาวิทยาลัยเกริก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลลากรให้เรียนรู้และปฏิบัติงานได้จริง จึงเป็นโอกาสดีที่บริษัทมาชาริกและมหาวิทยาลัยเกริกและร่วมกันผลักดันความร่วมมือในการพัฒนากิจการฮัจย์ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้พื้นฐานจากการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อตอบสนองต่อการอำนวยความสะดวกของผู้แสวงบุญทั่วโลก

 ในช่วงท้ายนาย ALI HUSSAIN BONDAGJY ได้นำข่าวดีมายังมหาวิทยาลัยเกริกว่า “บริษัทมาชาริก จะเพิ่มการสนับสนุนนักศึกษา ม.เกริก อย่างต่อเนื่อง โดยจะเพิ่มทุนให้กับนักศึกษาฝึกงานในช่วงการประกอบพิธีฮัจย์จากเดิม 10 คนเป็น 12 คน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมาชาริกยังได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Umm Al-Qura University แห่งเมืองมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อเปิดสอนภาษาอาหรับให้กับผู้แสวงบุญที่กลุ่มที่ต้องการเรียนภาษาระหว่างพำนักอยู่ในนครมักกะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นการปรับพื้นฐานในการเข้าใจภาษาอาหรับและวัฒนธรรมเบื้องต้นให้กับผู้แสวงบุญทุกคน โดยจะเริ่มโครงการดังกล่าวในช่วงพิธิฮัจย์ปี 2567 เป็นต้นไป

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4338424

ประชาสัมพันธ์
โทร : 02-970-5820
  Fackbook