มาชาริก สนับสนุนนักศึกษา ม.เกริก ต่อเนื่อง เพิ่มทุนฝึกงานจาก 10 เป็น 12 คนมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

 สำนักงานการต่างประเทศร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจาก บริษัทมาชาริก (Mashariq) เพื่อกิจการฮัจย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมีนาย ALI HUSSAIN BONDAGJY ประธานผู้อำนวยการบอร์ดบริหารบริษัทมาชาริก นาย MAHMOUD AQEEL DAMANHORI สมาชิกบอร์ดบริหารบริษัทมาชาริก และนาย MOHAMMAD MAHMOOD MAIMANY นักยุทธศาสตร์และการวางแผนบริษัทมาชาริกเดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

 โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก Mr. Wang Changming ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ดร.บัณฑิต อารอมัน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ,อาจารย์ชนิดาภา  หนูนวลวุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ อาจารย์ ซารีฮาน ขวัญคาวิน ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ร่วมให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น

 

 การมาเยือนผู้ของแทนระดับสูงของบริษัทมาชาริก ซึ่งมีพันธกิจหลักในกิจการฮัจย์และดูแลกลุ่ม      ผู้แสวงบุญ (ฮุจญาจ) ในภูมิอาเซียนได้แสดงเจตจำนงค์ในการกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ โดยนาย ALI HUSSAIN BONDAGJY ได้กำหนดเยือนมหาวิทยาลัยเกริกอย่างเป็นทางการเพื่อเยี่ยมเยือนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ และรู้สึกประทับใจต่อพิธีการต้อนรับอย่างสมเกียรติให้กับกลุ่มผู้แทนระดับสูงจากบริษัทมาชาริก

 นอกจากนี้ ยังชื่นชมนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพท มหาวิทยาลัยเกริก และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ นำโดย ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ อ.สราวุธ และซัน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 12,000 คนอย่างเต็มที่และเห็นความมุ่งมั่นอดทนจนภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้ว่าต้องเผชิญกับการจัดการท่ามกลางความหนาแน่นของผู้คน ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ก็ได้รับการแก้ไขผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัทมาชาริกและนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

 ผลพวงดังกล่าวทำให้คณะผู้บริหารบริษัทมาชาริกมีมติเดินทางมาลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อสานพันธกิจด้านกิจการฮัจย์ นำโดย นาย ALI HUSSAIN BONDAGJY ลงนามฝ่ายบริษัทมาชาริก และ ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้ลงนามในฝ่ายมหาวิทยาลัยเกริก ในขณะที่ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และนาย MAHMOUD AQEEL DAMANHORI ร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน โดยสาระสำคัญในการลงนาม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกรอบความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจนการสร้างโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มการบริหารจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกิจการฮัจย์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

 ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเป็นภาษาอาหรับ     ในนามของสำนักจุฬาราชมนตรีและในนามอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการฮัจย์ของมหาวิทยาลัยเกริก โดยใจความสำคัญตอนหนึ่ง ดร.ปริญญา ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริกเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักจุฬาราชมนตรีมาโดยตลอดในการสนับสนุนกิจการฮัจย์ของประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่มีการเปิดเรียนในสาขาวิชาการจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจำนวนมากทั้งผู้ที่เคยพำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (มุวัลลัตต) และนักศึกษาไทย โดยนักศึกษาแต่ละคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการฮัจย์ เป็นผู้นำกลุ่ม (แซะห์) และมีความฝันว่าจะพาครอบครัวไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต บริษัทมาชาริกได้หยิบยื่นโอกาสสำคัญให้กับมหาวิทยาลัยเกริก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลลากรให้เรียนรู้และปฏิบัติงานได้จริง จึงเป็นโอกาสดีที่บริษัทมาชาริกและมหาวิทยาลัยเกริกและร่วมกันผลักดันความร่วมมือในการพัฒนากิจการฮัจย์ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้พื้นฐานจากการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อตอบสนองต่อการอำนวยความสะดวกของผู้แสวงบุญทั่วโลก

 ในช่วงท้ายนาย ALI HUSSAIN BONDAGJY ได้นำข่าวดีมายังมหาวิทยาลัยเกริกว่า “บริษัทมาชาริก จะเพิ่มการสนับสนุนนักศึกษา ม.เกริก อย่างต่อเนื่อง โดยจะเพิ่มทุนให้กับนักศึกษาฝึกงานในช่วงการประกอบพิธีฮัจย์จากเดิม 10 คนเป็น 12 คน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมาชาริกยังได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Umm Al-Qura University แห่งเมืองมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดี อาระเบีย เพื่อเปิดสอนภาษาอาหรับให้กับผู้แสวงบุญที่กลุ่มที่ต้องการเรียนภาษาระหว่างพำนักอยู่ในนครมักกะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นการปรับพื้นฐานในการเข้าใจภาษาอาหรับและวัฒนธรรมเบื้องต้นให้กับผู้แสวงบุญทุกคน โดยจะเริ่มโครงการดังกล่าวในช่วงพิธิฮัจย์ปี 2567 เป็นต้นไป

https://thebangkoktimes.com/2566121502

ประชาสัมพันธ์
โทร : 02-970-5820
  Fackbook