รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่1)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอิสลาม
วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก
ตามประกาศหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอิสลาม
วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 นั้น
บัดนี้ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอิสลาม (รอบที่1) จำนวน 15 คน รายนามดังต่อไปนี้
โทร : 02-970-5820
  Fackbook